Polityka prywatności

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam
swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie
informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla
nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady
oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady
stosowania plików „Cookies”.

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich
uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania
wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób
staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim
celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu
innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w
razie wątpliwości.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny
dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za
pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe
zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia.
Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim,
który zapewni realizację usług.

5. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez
kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu
6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

§2 Zasady prywatności

 

1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie
najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu
realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie
zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego
przetwarzania.

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy
informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,
niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób
pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym
i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Imprezowo-Bankietowych
Zbigniew Tadeusz Mańkowski z siedzibą w Szczecin, Lucjana Rydla 92, 70-783, NIP: 8520402105, Email: m.n.restauracjauzbycha@gmail.com, Telefon: 604 262 847

7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną
modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W
szczególności:

a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w
tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz
przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do
zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z
powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść
konsekwencje.

8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony
danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi
do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy
postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia
społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

9. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych
osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja
zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej
procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

10. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do
kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki
prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego
osoby.

11. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

a) nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;

b) pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;

c) poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;

d) pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

12. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie
imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

a) adres poczty elektronicznej (e-mail),

b) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

c) informacje o używanej przeglądarce internetowej,

d) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;

e) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

2. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej
realizacji usług.

3. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania
użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym
krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA –
strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie
podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz
obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

4. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi
i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej
zakończeniu w celach:

a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów
podatkowych i rachunkowych;

b) zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;

c) statystycznych i archiwizacyjnych.

d) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody
na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji,
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

e) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia
takich akcji.

f) Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez
Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w
przetwarzaniu danych osobowych

g) dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;

5. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane
osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w
kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp
zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy
odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych,
zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem
użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa
krajowego.

 

§4 Polityka „Cookies”

 

1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia
danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki
Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego
identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez
takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies
niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest
odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach: a) optymalizacji korzystania ze strony; b)
identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych; c) przystosowania, grafiki, opcji
wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy; d)
zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z
Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania; e) gromadzenia i
analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu
administracyjnym oraz google analytics f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji
o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania
danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads. g)
tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w
wyborze oglądanych produktów/usług. h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o
zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu
może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego
Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
funkcjonalności.

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy
odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie
korzysta Użytkownik.

7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer

b) Ustawienia plików cookies Chrome

c) Ustawienia plików cookies Firefox

d) Ustawienia plików cookies Opera

e) Ustawienia plików cookies Safari

f) Pliki cookies w Android

g) Pliki cookies w Blackberry

h) Pliki cookies w iOS (Safari)

i) Pliki cookies w Windows Phone

 

§5 Prawa i obowiązki

 

1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania
wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej
bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących
przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik
może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto
ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W
celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na
adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

a) usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów,
marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony
przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

b)  zgody (w tym w
szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

c) wykonania zawartej umowy d)
obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a) usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
marketingu bezpośrednim produktów własnych)

b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail
marketing lub telemarketing)

5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania
przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym
ograniczeniem.

6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

a) na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl;

b) wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

c) profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji

d) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej
do ww. preferencji.

7. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
współżycia społecznego.

8. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w
rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy,
którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

 

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo
swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie
posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów
wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę
sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim
posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy
wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty
elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym
do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu
w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach
mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi,
które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu
informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy
instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o
niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było
bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do
odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także
korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są
możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

 

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria
Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego
dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga
ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie
wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może
podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć
się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie
http://www.kancelaria-legato.pl